Om International IT College of Sweden

International IT College of Sweden är en fristående gymnasieskola med inriktning på IT och engelska. Vi har ett gymnasium i Stockholm, ett gymnasium i Göteborg och systerskolor i England.
Hos oss får du en avancerad utbildning inom både engelska och IT som förbereder dig för universitetsstudier i Sverige och utomlands samt ger dig möjlighet att gå ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet.
Vi är den första gymnasieskolan i Sverige som utöver Engelska 5, 6 och 7 erbjuder avancerade kurser i engelska som leder till de engelska examina, Cambridge Advanced och Cambridge Proficiency, parallellt med den vanliga svenska gymnasie-examen. En del av studierna kan förläggas på någon av våra systerskolor i England. Vår främsta samarbetspartner är David Game College i London.
Skolledningen har lång pedagogisk erfarenhet och har genom sin vuxenutbildning på IT-företaget Alfamation i Stockholm bedrivit utbildning sedan 1993.
Vi har stor erfarenhet av utbildning inom IT och datortekniska ämnen och kan därför erbjuda en gedigen utbildning med drivande och intresserade lärare samt ständigt uppdaterade yrkesinriktade kurser.
Vi erbjuder Ekonomiprogrammet, Estetprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet, Språkintroduktion och Preparandutbildning.

Varför studera hos oss?

 • Liten skola stora möligheter
 • Mölighet att plugga utomlands
 • Cambridge Exams – CAE/CPE courses/exam
 • Bilingual möligheter – English in certain subjects
 • Lärarledda lektioner
 • Trygghet på en liten skola

Kort fakta om International

IT College of Sweden

Våra

värderingar

International IT College of Sweden är en fristående gymnasieskola med inriktning på IT och engelska. Vi har ett gymnasium i Stockholm, ett gymnasium i Göteborg och systerskolor i England.

Hos oss får du en avancerad utbildning inom både engelska och IT som förbereder dig för universitetsstudier i Sverige och utomlands.

Vi erbjuder, utöver engelska 5, 6 och 7 avancerade kurser i engelska som leder till de engelska examina, Cambridge Advanced och Cambridge Proficiency, parallellt med den vanliga svenska gymnasie-examen. Skolan har ett nära samarbete med Kensington Acadamey of English i London. Dit åker skolans elever på intensivkurs i engelska.Vår främsta samarbetspartner är David Game College i London.

Vi har stor erfarenhet av utbildning inom IT och datortekniska ämnen och kan därför erbjuda en gedigen utbildning med drivande och intresserade lärare samt ständigt uppdaterade yrkesinriktade kurser.

 • Utveckla elevens förmåga att fungera socialt och kulturellt på ett demokratisk sätt i grupp.
 • Utveckla elevens förståelse för andra människor och förmåga till empati.
 • Genom elevdemokrati utveckla elevernas förståelse för ”vardagsdemokrati”.
 • Motarbeta diskriminering av alla slag. Mångfald i ett samhälle är grunden för en dynamisk utveckling.
 • Förstå alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter för att utveckla och upprätthålla ett demokratiskt och rättvist samhälle.
 • Behandla varje elev som en värdig och respekterad individ med stor potential.
 • Aktivt motverka och förebygga mobbning bland elever och personal.
 • Ge eleverna en trygg start på deras fortsatta vuxen- och arbetsliv.
 • Att skapa en öppen global atmosfär i ett hårt konkurrensklimat inom IT.

Vår idé

International IT College of Sweden är en tvåspråkig, fristående gymnasieskola med inriktning mot engelska och IT. Vi startade 2003 och har ett gymnasium i Stockholm, ett i Göteborg och samarbetspartner i England. Hos oss får du en avancerad utbildning som förbereder dig för universitetsstudier i Sverige och utomlands.

Idén bakom skolan är enkel. Vi vill erbjuda svenska elever i Sverige möjligheten att förbereda sig för en internationell karriär redan efter gymnasiet. Våra profiler med avancerad engelska och IT gör eleven redo att söka universitet, högskola eller jobb i ett engelskspråkigt land efter gymnasiet. Man skulle kort kunna säga att vi erbjuder ett försprång ut i världen.

Individen i centrum

Varje elevs individuella egenskaper tas till vara för att eleven ska kunna uppnå sitt bästa resultat. Därför har vi ofta undervisning i små grupper så att elevens självförtroende och självkänsla ställs i centrum.

Trygghet på en liten skola

Vår lilla gymnasieskola skapar trygghet, alla känner alla. Ingen elev är anonym hos oss. Elevens sociala och mentala hälsa hamnar i centrum och varje individ känner sig betydelsefull.

Lärarledda lektioner

Vår långa erfarenhet av undervisningssituationer visar att lärarledd undervisning är överlägsen lärarlösa metoder då den sociala värdegrunden utvecklas när elever studerar tillsammans. Enligt vår långa erfarenhet är lärarledd undervisning dessutom effektivare.

Extra stödundervisning

Stödundervisning erbjuds alla elever som behöver extra hjälp eller en annan undervisningssituation för att lärandet ska bli det bästa.

Studiebesök och temadagar

Vi lär oss ofta bättre när vi ser något med egna ögon, att upptäcka och pröva något själv ger ofta en starkare upplevelse. Därför gör vi ofta inspirerande besök av olika slag ute i verkligheten. Du får vara med och se hur vardagen på ett IT-företag eller tidning ser ut, göra teaterbesök eller något annat stimulerande besök. Vi deltar i workshop, mässa eller friluftsaktivitet där vi utbyter kunskaper med inspirerande människor. Besöken förbereds innan för att bli så givande och meningsfulla som möjligt och därefter integreras de i lärandet på skolan. Temadagar utifrån idéer från elever och föräldrar anordnas också. Genom personliga, konkreta upplevelser utvecklar vi ny förståelse och vi får inblick i nya uppfattningar och perspektiv!

Utlandsstudier

Den ambitiöse kan läsa engelska upp till en mycket hög nivå. I de högre kurserna kan du certifiera dig i det engelska språket med Cambridge examina (upp till CPE eller IELTS 8). Det ger den språkbehörighet som behövs för att plugga vidare på universitet och högskolor i exempelvis USA och England.

Skolan har ett nära samarbete med Kensington Academy of English i London. Dit åker skolans elever på intensivkurs i engelska. Syftet är att lära sig mer om det engelska språket, samhället och kulturlivet – vilket görs bäst på plats. Utöver studierna ingår en mängd sociala aktiviteter under besöket i London. Resan är avgiftsfri för eleverna då skolan står för kostnaderna.

Lång IT-erfarenhet ger färska kunskaper

Vi har stor erfarenhet av utbildning inom IT och datortekniska ämnen och erbjuder en gedigen utbildning med drivande och intresserade lärare. Eleverna är med och bygger upp kompletta nätverk, databaser och webblösningar enligt näringslivets standard.

En dator till varje elev

Under senare år har IT förändrats och ses idag inte enbart som ett verktyg, utan också som en integrerad del i utbildningen som utgör en drivkraft för skolans och elevers utvecklingsarbete. Vår uppfattning är att IT är av stor vikt för att på ett modernt sätt kvalitetssäkra framtida kunskapsinlärning och prestation. Därför får alla elever vid International IT College of Sweden tillgång till sin egen skoldator. International IT College of Sweden ska ligga i framkanten när det gäller IT-satsningar. Genom att investera i en dator till varje elev, ökar vi elevers och pedagogers möjlighet till moderna lärmiljöer som förbättrar förutsättningar för goda studieresultat. IT erbjuder nya möjligheter att kunna anpassa undervisning, pedagogiskt material, uppföljning av arbets- och redovisningssätt utifrån elevers olika förutsättningar och behov. IT kan stärka det internationella engagemanget i skolorna då klassrummet enkelt kan öppnas upp mot omvärlden. Samtidigt är det viktigt att understryka att teknisk utrustning inte ersätter lärarledd undervisning på International IT College of Sweden. Våra kvalificerade och engagerade lärare är elevernas främsta resurs. Likaså ska tillgången till traditionella läromedel vara mycket god och uppdaterad.